Print Friendly
AAA
Statut Fundacji Absolwentów UMCS

 

§1.

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Absolwentów UMCS.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Jamie Lynn Marshall oświadczeniem złożonym dnia 13 października 2008 roku w formie aktu notarialnego przed notariuszem Anną Śladkowską-Szłapa w jej Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Krótkiej 4, numer repertorium A 6840/2008, uzupełnionym następnie w dniu 17 października 2008 roku oświadczeniem złożonym w formie aktu notarialnego przed notariuszem Anną Śladkowską-Szłapa w jej Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Krótkiej 4, numer repertorium A 6970/2008.
 3. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§2.

 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3.

 1. Celami Fundacji są działania społecznie użyteczne, prowadzone w sferze zadań publicznych określonych w ustawie wymienionej w §1 pkt 3 Statutu, w szczególności poprzez:
 2. działalność charytatywną, w tym:

– wspomaganie działań Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zarówno w zakresie wydarzeń uniwersyteckich, jak i pozauniwersyteckich;

– tworzenie warunków do gromadzenia stałych środków mających na celu zapewnienie niezależnego od środków publicznych finansowania stypendiów dla Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także dla działających przy nim Stowarzyszeń oraz na cele związane z działalnością naukową Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

 1. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym:

– inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego;

– rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

– działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 1. zadania w zakresie nauki, kultury, kultury fizycznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności związanej z działalnością Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym w szczególności na rzecz studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników tego Uniwersytetu. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz destynariuszy wymienionych w zdaniu poprzednim, w sferze określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i §3 ust. 1 niniejszego Statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego. Jeżeli Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem tej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18 PKD);

Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 46 PKD);

Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (Dział 47 PKD);

Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział 49 PKD);

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52 PKD);

Zakwaterowanie (Dział 55 PKD);

Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56 PKD);

Działalność wydawnicza (Dział PKD 58);

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (Dział 59 PKD);

Telekomunikacja (Dział 61 PKD);

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62 PKD);

Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63 PKD);

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68 PKD);

Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe (Dział 69);

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70);

Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział 72 PKD);

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73 PKD);

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74 PKD);

Wynajem i dzierżawa (Dział 77 PKD);

Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78 PKD);

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (Dział 79 PKD);

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81 PKD);

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82 PKD);

Edukacja (Dział PKD 85);

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (Dział 90 PKD);

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (Dział 91 PKD);

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (Dział 93 PKD);

Pozostała indywidualna działalność usługowa (Dział 96 PKD);

Prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia lub koncesji może zostać podjęte po ich uzyskaniu.

§4.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie poradnictwa;
 2. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
 3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
 4. wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne działalności innych osób i instytucji, zbieżnej z celami Fundacji;
 5. działalność charytatywną, w tym w szczególności fundowanie nagród i stypendiów oraz zapewnianie środków na działalność związaną z funkcjonowaniem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w tym na działalność badawczą i naukową;
 6. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, w tym współpracę międzynarodową z fundacjami i stowarzyszeniami zagranicznymi;
 7. członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych o celach tożsamych lub zbliżonych do celów Fundacji.

§5.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, w jaki wyposażyła Fundację Jamie Lynn Marshall – Fundator, w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

– darowizn, spadków, zapisów;

– dotacji i subwencji;

– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

– dochodów z majątku Fundacji;

– dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli przekazujących mienie. Jeśli Zarząd Fundacji uzna, że wola ta nie może zostać uszanowana, zwraca środki osobie uprawnionej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§6.

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji;
 3. Kapituła Fundacji
 4. Członkowie organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, chyba że Statut stanowi inaczej.

§7.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym :

 1. Prezesa Zarządu;
 2. Wiceprezesa Zarządu;
 3. od 1 do 3 członków.
 4. Pierwszy zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu w osobie Jamie Lynn Marshall (Pierwszy Prezes Zarządu).
 5. Kadencja Pierwszego Prezesa Zarządu wynosi 10 lat.
 6. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji, a następnie na wniosek Prezesa powołuje Wiceprezesa i członków Zarządu.
 7. Kadencja Zarządu wynosi 10 lat. Dopuszcza się wybór na kolejne kadencje.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
 9. z upływem kadencji na jaki Zarząd został powołany;
 10. z chwilą śmierci członka Zarządu;
 11. na skutek odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji;
 12. złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji z prac w Zarządzie.
 13. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może być rozpatrywany pod warunkiem umieszczenia punktu o odwołaniu w proponowanym porządku posiedzenia Rady Fundacji oraz doręczenia tego porządku obrad wszystkim członkom Rady oraz Prezesowi Zarządu Fundacji najpóźniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem Rady Fundacji.
 14. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn:

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych;

podjęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

wydatkowania środków pozyskiwanych w ramach działalności Fundacji w sposób rażąco sprzeczny z jej celami statutowymi;

na wniosek pozostałych członków Zarządu w przypadku rażącego niewywiązywania się z powierzonych obowiązków;

 1. Zasady wyboru członków Zarządu określone w § 7 ust. 5 i 6 mają zastosowanie do wyboru kolejnego Zarządu. Zarząd powołany na dotychczasowych zasadach pełni swoje funkcje do dnia 31 grudnia 2021 r.

§8.

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów rzeczowo-finansowych,
 4. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Zarządu Fundacji;
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji;
 8. przygotowywanie sprawozdań finansowych Fundacji za poszczególne lata obrotowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 9. coroczne przedkładanie do zatwierdzenia Radzie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
 11. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
 14. Podejmowanie uchwał jest możliwe na posiedzeniu Zarządu albo bez jego zwoływania – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 15. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu sporządza protokół, w którym stwierdza sposób i wynik głosowania. W przypadku, gdy głos był oddany w ten sposób, że możliwe jest utrwalenie jego treści (e-mail, fax, pismo), wydruk takiej wiadomości e-mail lub egzemplarz faxu lub pisma stanowi załącznik do protokołu sporządzonego przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego członka Zarządu.

§9.

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli za Fundację, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 Statutu, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
 3. W przypadku zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

§9a.

 1. Zarząd przedstawia Rektorowi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji za poprzedni rok kalendarzowy do końca marca roku następnego. Rektor może przedstawić sprawozdania Fundacji kolegium rektorskiemu poddając je dyskusji.
 2. Rektor może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania Zarządu Fundacji, które muszą stać się przedmiotem dyskusji w trakcie posiedzenia Rady Fundacji.
 3. Na żądnie Rektora UMCS Zarząd zobowiązany jest przestawić informacje i wyjaśnienia dotyczące bieżącej działalności merytorycznej i finansowej Fundacji.”

 

§10.

 1. Kapituła Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji.
 2. Kapituła Fundacji składa się z darczyńców i osób zaproszonych przez Rade lub Zarząd Fundacji, którzy zadeklarują na piśmie chęć uczestnictwa w Kapitule Fundacji. Członkiem Kapituły Fundacji mogą być również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Kapituły Fundacji lub ustania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 4. Posiedzenia Kapituły zwołuje co najmniej raz w roku Prezes Zarządu. Kapituła może również zebrać się z własnej inicjatywy.
 5. Posiedzeniem Kapituły kieruje Prezydent Kapituły, wybierany przez Kapitułę spośród jej członków lub upoważniona przez niego osoba.
 6. Wybory Prezydenta Kapituły organizuje Zarząd Fundacji.

§11.

Do zadań Kapituły Fundacji należy w szczególności inicjowanie i wskazywanie kierunków podejmowanych działań przez Fundację i pożądanych zmian.

§12.

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczo-kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
 2. Rada Fundacji składa się z:
 3. Fundatora,
 4. czterech osób wskazanych na piśmie przez Fundatora.
 5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:
 7. będąca jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji;
 8. pozostająca z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólny pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 9. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Członek Rady Fundacji traci uprawnienia do wykonywania tej funkcji z chwilą:
 11. rezygnacji, złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,
 12. odwołania go przez Radę Fundacji, z następujących przyczyn:

– skazania na karę pozbawienia praw publicznych,

– zachowania godzącego w dobre imię członka Rady Fundacji.

 1. z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 3;
 2. Do zakresu działania Rady należy wyłącznie:
 3. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu;
 4. dokonywanie zmian statutu Fundacji;
 5. uchwalanie regulaminów normujących zasady działania Rady;
 6. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami statutowymi Fundacji;
 7. opiniowanie programów działań Fundacji;
 8. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji;
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy;
 10. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów podziału zysków i strat;
 11. nadawanie tytułu „Mecenasa Fundacji”
 12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.
 13. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

9.Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie:

 1. zmiany Statutu,
 2. rozwiązania Fundacji,
 3. połączenia Fundacji z inną fundacją,
 4. powołania i odwołania członków Zarządu Fundacji,

zapadają większością dwóch trzecich (2/3) głosów aktualnego składu Rady Fundacji, przy obecności ponad połowy jej członków, w tym Fundatora i Przewodniczącego Rady.

 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych. Na wniosek każdego członka, Rady Fundacji przeprowadza tajne głosowanie również w innych sprawach.
 2. W celu wykonywania uprawnień nadzorczych, upoważnieni przez Radę jej członkowie mają prawo wglądu we wszelką dokumentację Fundacji, mogą żądać wyjaśnień od Zarządu, oraz badać zgodność treści dokumentów ze stanem faktycznym.

§12a.

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady lub Prezesa Zarządu Fundacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
 3. W wypadku nie zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady we wskazanym w ust. 2 terminie posiedzenie może zwołać Prezes Zarządu Fundacji na wniosek wyżej wymienionych podmiotów.
 4. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady, uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Rady.
 5. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie uchwał nie jest dopuszczalne, chyba, że na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku posiedzenia.
 6. Ograniczenie określone w ust. 5 nie dotyczy wniosków formalnych.
 7. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do reprezentowania na posiedzeniach Rady Fundacji powinno zostać udzielone przez członka Rady Fundacji imiennie wskazanej osobie fizycznej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zgłoszone do protokołu obrad. Pełnomocnictwo jest ważne do momentu jego odwołania.

§12b.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub w miejscu określonym przez osobę zwołującą posiedzenie.
 2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność inna osoba wybrana z grona obecnych na posiedzeniu.
 3. Osoba zwołująca posiedzenie Rady ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków Rady i członków Zarządu o miejscu i terminie posiedzenia nie później niż na tydzień przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić proponowany porządek posiedzenia.
 4. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
 5. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą oraz Przewodniczącego posiedzenia.
 6. Szczegółowy przebieg posiedzenia określa regulamin uchwalany przez Radę.
 7. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji.
 8. Członkom Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.

§12c.

Członkowie Rady obowiązani są nie ujawniać osobom trzecim przebiegu posiedzeń Rady, treści podjętych uchwał oraz informacji dotyczących działalności gospodarczej Fundacji.

 

§13.

 1. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały ustanawiać Rady Programowe ad hoc i określać zakres ich działania.
 2. Rady Programowe są powoływane na czas określony lub nieokreślony, składają się z liczby od 2 do 10 członków.
 3. Członkowie Rad Programowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów Fundacji za zgodą Prezesa Zarządu Fundacji.

§14.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§15.

Zmiany Statutu nie mogą zawężać celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

§16.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnymi i fizycznymi po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.

§17.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Fundacji, chyba że Rada Fundacji zdecyduje inaczej.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zgody Rady Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§18.

Niniejszy Statut został sporządzony i podpisany przez Jamie Lynn Marshall w dniu 21 października 2008 roku.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x