Print Friendly
AAA
Projekt unijny – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

092415-logo-ue-i-funduszy-europejskich

Tytuł projektu:

PODNIESIENIE KOMPETENCJI STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU I ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI ABSOLWENTÓW NA RYNKU PRACY

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Okres realizacji projektu:

od 20-03-2016 do 30-09-2018

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

 

Wartość projektu:

2 530 419,06  PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 448 263,46  PLN

Grupa docelowa:

Studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, tj. 60 osób ( w tym 40 kobiet) w każdym roku akademickim trwania projektu, czyli łącznie 180 osób.

Cel główny:

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych związanych z białą i srebrną gospodarką 180 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odpowiadających potrzebom rynku pracy i społeczeństwa w okresie 20.03.2016 – 30.09.2018.

Opis:

Projekt skierowany jest do 180 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych (interpersonalnych, językowych, pracy w grupie) związanych z białą i srebrną gospodarką. Wybór grupy docelowej podyktowany jest zapotrzebowaniem gospodarki Polski na pracowników branży medycznej posiadających kompetencje pracy z pacjentem seniorem, w związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa i rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze skierowane dla seniorów. W projekcie rozwijane będą kompetencje zdiagnozowane jako kluczowe dla absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. W ramach projektu studenci wezmą udział w warsztatach z zakresu tworzenia i organizacji placówek opieki nad osobami w wieku senioralnym w Polsce i w Europie zorientowany na dostarczenie kompetencji w zakresie podstawowych i specjalistycznych aspektów organizowania, finansowania i funkcjonowania placówek opieki senioralnej, warsztatach interpersonalnych, w tym szczególnie rozwijających kompetencje komunikacji z pacjentem-seniorem , certyfikowanym kursie języka niemieckiego, wizycie studyjnej  w placówkach opieki nad osobami starszymi w Niemczech, zrealizują projekt grupowy (problemowo-symulacyjny) nt. standardu opieki nad osobami starszymi oraz wezmą udział w warsztacie branżowo-społecznym nt. opieki senioralnej z udziałem pracodawców i partnerów zagranicznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Projekt przewiduje:

  1. Bilans kompetencji studentów (jego celem jest zdiagnozowanie deficytów kompetencji każdego uczestnika projektu i dopasowanie do ich potrzeb działań projektowych).
  2. Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje (szczegółowe informacje tutaj)
  3. Dodatkowe zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje zawodowe (szczegółowe informacje tutaj)
  4. Wizyty studyjne w placówkach opiekuńczych dedykowane tematycznie do każdej ze ścieżek merytorycznych.
  5. Praktyczne zadania zawodowe i warsztat branżowo-społeczny.
Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x