Print Friendly
AAA
Akademia Wolontariatu Sportowego
Logo_CHOSEN-600 x 400
Fundacja Absolwentów UMCS zrealizowała projekt „Akademia Wolontariatu Sportowego” w ramach konkursu „Organizowanie działań na rzecz sportu akademickiego”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Przedsięwzięcie zorganizowane zostało pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, a także przy współpracy z organizacjami lubelskiego sportu akademickiego, tj. z Klubem Środowiskowym AZS woj. lubelskiego oraz Klubem Uczelnianym AZS UMCS.

.

Idea i cel projektu

Celem projektu jest wsparcie Klubów Uczelnianych i Klubów Środowiskowych AZS w efektywnej organizacji wolontariatu w sporcie akademickim oraz w koordynacji działań wolontariuszy (w tym stworzenia warunków dla powstawania i rozwoju centrów wolontariatu sportowego w całym kraju). Projekt zakłada również promocję idei wolontariatu oraz pozytywnych zachowań w sporcie akademickim wśród przedstawicieli środowiska akademickiego.

.

Do kogo kierowany jest projekt?

Projekt kierowany jest do:

  • przedstawicieli środowiska sportu akademickiego w całym kraju tj. działaczy, członków i sportowców, w szczególności należących do Akademickiego Związku Sportowego,
  • aktywnych studentów, którzy są miłośnikami sportu oraz szukają nowych wyzwań i form rozwoju osobistego,
  • pozostałych osób związanych emocjonalnie ze sportem akademickim, którzy chcą poświęcić swój wolny czas dla jego dalszego rozwoju.

.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • powstanie nowoczesnego serwisu internetowego poświęconego tematyce wolontariatu w sporcie akademickim, który udostępniony jest bezpłatnie środowiskowym i uczelnianym klubom sportowym do rekrutacji wolontariuszy (kliknij tutaj),
  • została zorganizowana bezpłatna konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli środowiska sportu akademickiego z całego kraju pt.: “Wolontariat w sporcie akademickim”, podczas której zaprezentowano narzędzia stworzone w ramach projektu. W trakcie konferencji odbyły się szkolenia z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów tworzenia centrów wolontariatu sportowego, metod pozyskiwania środków na ich działalność, a także form promocji wolontariatu sportowego wśród studentów,
  • kampania promująca ideę wolontariatu sportowego w środowisku akademickim, prezentująca korzyści płynące zarówno z organizacji wolontariatu, jak również z czynnego w nim udziału,
  • stworzone zostały warunki dla powstawania i rozwoju centrów wolontariatu sportowego w całym kraju – na podstawie publikacji eksperckiej “Wolontariat w sporcie akademickim”, która została bezpłatnie rozdystrybuowana wśród wszystkich przedstawicieli akademickiego środowiska sportowego.

.

Działania podejmowane w ramach projektu 

Działania podejmowane w ramach projektu dotyczą dwóch obszarów. Pierwszy opiera się na stworzeniu odpowiednich warunków dla rozwoju i efektywnego funkcjonowania akademickich centrów wolontariatu sportowego w kraju. Drugi zaś, dotyczy promocji wolontariatu w sporcie akademickim. Wszystkie zadania w projekcie są ze sobą ściśle powiązane, uzupełniają się wzajemnie i przenikają, tworząc spójną koncepcję programową. W ramach tych obszarów zostaną podjęte następujące działania:

Stworzony w ramach projektu serwis internetowy dedykowany jest akademickim klubom i organizacjom sportowym oraz osobom zainteresowanym współpracą z nimi w ramach wolontariatu sportowego. Serwis ten jest jednocześnie źródłem wiedzy na temat wolontariatu sportowego oraz platformą do komunikacji akademickich klubów sportowych z wolontariuszami. Kluby sportowe oraz nowo powstałe centra wolontariatu sportowego, mogą bezpłatnie wykorzystywać serwis do rekrutacji wolontariuszy oraz przede wszystkim do promocji idei wolontariatu w sporcie. Dzięki nowo powstałej stronie, osoby zainteresowane wolontariatem mogą zapoznać się ze społecznym znaczeniem wolontariatu sportowego. Ponadto poznają korzyści indywidualne, jakie wynikają z tego rodzaju działalności, odnajdą najbliższe centrum wolontariatu lub wydarzenie sportowe, dla którego poszukiwani są wolontariusze oraz mają możliwość wysłania swojej aplikacji. Zapraszamy do korzystania z serwisu www.wolontariatsportowy.com 
Działania podejmowane w ramach kampanii promocyjnej w Internecie mają na celu dotarcie do szerokiej grupy docelowej oraz zachęcenie do wspierania rozwoju wolontariatu w sporcie akademickim, jak też do korzystania z oferty współpracy proponowanej wolontariuszom przez akademickie kluby sportowe. Działania promocyjne skierowane są w szczególności do przedstawicieli środowiska sportu akademickiego (akademickie kluby sportowe, działacze AZS oraz pracownicy uczelni) oraz do przyszłych wolontariuszy, np. studentów, absolwentów i innych zainteresowanych osób. Do głównych narzędzi wykorzystanych w ramach promocji projektu i wolontariatu sportowego należą: strona internetowa, filmy promocyjne, vademecum "Wolontariat w sporcie akademickim" i inne materiały reklamowe. Kampania realizowana jest z wykorzystaniem internetowych kanałów komunikacji, w tym m.in. stron internetowych organizacji sportowych i uczelni oraz mediów społecznościowych.
Akademia Wolontariatu Sportowego - konferencja W ramach projektu została zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Wolontariat w sporcie akademickim", która odbyła się w dniach 25-26 listopada w Lublinie. W trakcie konferencji zostały przedstawione wyniki prac ekspertów nad modelami funkcjonowania centrów wolontariatu w środowisku uczelni wyższych. Zaprezentowany został również nowoczesny serwis internetowy służący do rekrutacji wolontariuszy, komunikacji pomiędzy klubami sportowymi a wolontariuszami oraz do promocji idei sportu. Konferencja skierowana była głównie do przedstawicieli środowiska akademickiego oraz członków uczelnianych i środowiskowych klubów sportowych. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, znajdują się tutaj.
W ramach działań podejmowanych przy realizacji projektu, powstała publikacja ekspercka: "Wolontariat w sporcie akademickim". Zawiera ona istotne informacje dotyczące organizacji wolontariatu w sporcie akademickim, w tym różnych modeli funkcjonowania centrów wolontariatu sportowego w środowisku uczelni wyższych, z uwzględnieniem m.in. dobrych praktyk  w wolontariacie sportowym. Vademecum zostało stworzone przez specjalnie powołany zespół ekspertów, w skład którego wchodzą osoby zajmujące się różnymi aspektami funkcjonowania szeroko rozumianego wolontariatu. Ich publikacja powstała w oparciu o analizę obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, doświadczenia krajowe i zagraniczne oraz o dobre praktyki w obszarze wolontariatu sportowego. Efekt prac zespołu został zredagowany w postaci zwartej publikacji i wydany w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersja papierowa została przekazana uczelnianym i środowiskowym klubom sportowym w kraju, natomiast elektroniczna - udostępniona w serwisie internetowym www.wolontariatsportowy.com

Stworzenie modelowego Lubelskiego Centrum Wolontariatu Sportowego obejmuje swoim zasięgiem całe województwo lubelskie i stanowi wsparcie dla 12 działających na jego obszarze Klubów Uczelnianych AZS. Celem tego zadania jest wdrożenie w praktyce i zweryfikowanie koncepcji przedstawionych w vademecum „Wolontariat w sporcie akademickim”. Pozwoli to na analizę możliwości i trudności związanych z tworzeniem centrów wolontariatu w całym kraju. Doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji zadania zostaną zaprezentowane w trakcie ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej dla przedstawicieli organizacji działających w obszarze sportu akademickiego z całego kraju.

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x