Print Friendly
AAA
O projekcie

Tytuł projektu:

GREEN TEAM – podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Okres realizacji projektu:

od: 2017-10-01 do: 2020-03-31

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Lubelską.

 

Wartość projektu:

Dofinansowanie projektu z UE: 1.170.884,64 zł

 

Grupa docelowa:

Projektem zostaną objęci studenci ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku inżynieria środowiska, tj. 20 osób w każdym roku akademickim trwania projektu, czyli łącznie 80 osób.

 

Cel główny:

Wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych 80 studentów (w tym 33 kobiet) kierunku Inżynieria Środowiska Politechniki Lubelskiej odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego w okresie 10.2017-03.2020.

 

Opis:

Projekt skierowany jest do 80 studentów Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych ww. studentów. Wybór grupy docelowej podyktowany jest zapotrzebowaniem gospodarki województwa lubelskiego na pracowników branży biogospodarki. Rozwijane będą w nim kompetencje zdiagnozowane jako kluczowe dla absolwentów kierunku Inżynierii Środowiska, które są poszukiwane przez pracodawców w tej branży. Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wsparcia kompetencji studentów kierunku Inżynieria Środowiska PL, co przyczyni się do lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Dzięki udziałowi w projekcie studenci podniosą swoje kompetencje zawodowe, komunikacyjne i analityczne. Program szkoleń i warsztatów obejmuje zagadnienia i efekty kształcenia nie uwzględnione w programie studiów a oczekiwane na rynku pracy. Uczestnicy proejktu uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych i miękkich, pracach projektowych, wizytach studyjnych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Studenci zostaną poddani analizie kompetencji, wykonanej przed rozpoczęciem projektu oraz po jego zakończeniu, a także objęci 12 miesięcznym monitoringiem losów absolwentów. Projekt przewiduje organizację certyfikowanych szkoleń zawodowych i dodatkowych zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności praktyczne. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie studentów związane z potrzebą uczestnictwa w większej liczbie zajęć praktycznych. Ważną częścią projektu będą również zadania związane ze współpracą z otoczeniem gospodarczym, takie jak zagraniczne wizyty studyjne u pracodawców oraz forum branżowe będące formą zacieśniania współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Projekt przewiduje:

  1. Bilans kompetencji studentów (jego celem jest zdiagnozowanie deficytów kompetencji każdego uczestnika projektu i dopasowanie do ich potrzeb działań projektowych).
  2. Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne.
  3. Certyfikowane szkolenia zawodowe i dodatkowe zajęcia warsztatowe.
  4. Wizyty studyjne.
  5. Praktyczne zadania zawodowe i warsztat branżowo-społeczny.
Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x