Print Friendly
AAA
Regulamin Konkursu

Regulamin
Nagrody im. dr Jamie Lynn Marshall
dla Najlepszego Absolwenta UMCS

§ 1

1. Organizatorem Konkursu dla Najlepszego Absolwenta UMCS (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Absolwentów UMCS z siedzibą w Lublinie (dalej: „Organizator” lub „Fundacja”).
2. Konkurs skierowany jest do absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dalej: Uniwersytet lub UMCS), którzy w roku ogłoszenia konkursu kończą studia I albo II stopnia albo studia jednolite magisterskie oraz którzy w tym samym roku kalendarzowym kontynuują studia w UMCS.
3. Przez kontynuację studiów należy rozumieć:
– podjęcie studiów II stopnia albo studiów jednolitych magisterskich przez absolwenta studiów
I stopnia;
– podjęcie studiów doktoranckich przez absolwenta studiów II stopnia albo studiów jednolitych magisterskich.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji.
5. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Kapituła Konkursu w składzie:
1) Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
2) przedstawiciel UMCS wyznaczony przez Rektora;
3) Pełnomocnik Rektora ds. studenckich;
4) Prezes Zarządu Fundacji;
5) przedstawiciel Fundacji Absolwentów UMCS wyznaczony przez Prezesa Zarządu Fundacji;
6. Posiedzenia Kapituły Konkursu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji lub upoważniony przez niego członek Kapituły Konkursu.
7. Do obowiązków osoby prowadzącej posiedzenie Kapituły Konkursowej należy określenie zasad oraz skali punktacji nadesłanych zgłoszeń.
8. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:
1) Najlepszy absolwent studiów I stopnia
2) Najlepszy absolwent studiów II stopnia albo studiów jednolitych magisterskich.
9. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek.
10. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne, wypłacane jednorazowo w kwocie 2000 zł netto.
W wyjątkowych przypadkach Kapituła może podjąć decyzję o przyznaniu większej liczby nagród (pod warunkiem uzyskania wcześniejszej akceptacji Zarządu Fundacji) albo o podziale nagrody pomiędzy dwóch laureatów. Koszty podatku od nagrody pokrywane są ze środków Fundacji.

§ 2

1. Konkurs ogłasza Zarząd Fundacji w terminie do dnia 10 września każdego roku. W wyjątkowych sytuacjach konkurs może być ogłoszony w późniejszym terminie. Ogłoszenie zawiera w szczególności harmonogram konkursu, zasady ubiegania się o nagrodę oraz wzór wniosku.
2. Konkurs jest przeprowadzany cyklicznie, raz w ciągu roku kalendarzowego, przy czym ogłoszenie jego wyników powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 listopada.
3. Ogłoszenie o konkursie publikowane będzie na stronach: www.faumcs.pl oraz www.umcs.pl
w formie oficjalnego ogłoszenia.

§3

1. O przyznanie nagród w Konkursie mogą się ubiegać osoby wyróżniające się na polu naukowym, artystycznym, sportowym, społecznym oraz organizacyjnym na rzecz Uniwersytetu.
2. Wnioskodawca może wskazać osiągnięcia na wszystkich wyżej wymienionych polach lub na wybranych
z nich.
3. Wniosek konkursowy mogą złożyć osoby, które podczas studiów uzyskały co najmniej średnią ocen 4,0. Przy czym średnia ocen stanowi jedynie kryterium dostępu do konkursu, nie jest punktowana przy ocenie wniosku. Ocenie konkursowej podlegają jedynie osiągnięcia dodatkowe.

§4

1. W celu przystąpienia do Konkursu, uczestnik wypełnia wniosek udostępniony przez Fundację na stronie internetowej www.faumcs.pl.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, uczestnik wskazuje w szczególności:
1) dane kontaktowe;
2) informacje o podjętych i ukończonych studiach;
3) informacje o dotychczasowych osiągnięciach uzyskanych w czasie studiów;
3. Wnioskodawca do wniosku załącza list motywacyjny, potwierdzenie kontynuowania studiów zgodnie z §1 ust. 3 oraz potwierdzenie średniej z ukończonych studiów.
4. Przy dokumentowaniu osiągnięć dodatkowych:
– absolwent studiów I stopnia dokumentuje osiągnięcia za okres tych studiów,
– absolwent studiów II stopnia dokumentuje osiągnięcia za okres studiów I i II stopnia,
– absolwent studiów jednolitych magisterskich dokumentuje osiągnięcia za okres tych studiów.
5. Wnioskodawca musi w należyty sposób udokumentować deklarowane osiągnięcia i działalność poprzez załączenie do wniosku niezbędnej dokumentacji konkursowej.
6. W przypadku wątpliwości przy ocenie wniosku lub niewystarczającego udokumentowania osiągnięcia Kapituła Konkursu może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku.

§5

1. Na podstawie oceny wniosków, Kapituła Konkursu ustala ranking uczestników, osobno dla każdej kategorii Konkursu.
2. Członkowie Kapituły Konkursowej oceniają zgłoszenia według skali punktacji przedstawionej przez osobę prowadzącą posiedzenie Kapituły, zgodnie z § 1 ust. 7.
3. Laureatami Konkursu w ramach poszczególnych kategorii są osoby, które w rankingach,
o których mowa w ust. 1, uzyskały największą liczbę punktów.
4. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub większej liczby uczestników, o wygranej decyduje dodatkowa rozmowa kandydatów z Kapitułą.
5. Decyzja Kapituły konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna.
6. Informacje o laureatach konkursu zostaną opublikowane na stronie www.faumcs.pl oraz www.umcs.pl

§6

1. Na wniosek laureata, nagroda może zostać zamieniona na ekwiwalent w postaci sprzętu elektronicznego, wskazanego przez laureata.
2. W ramach możliwości finansowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla osób niebędących laureatami, z wysoką liczbą uzyskanych punktów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach, bez podania przyczyny.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest Fundacja Absolwentów UMCS z siedzibą w Lublinie, przy ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43 lok. 2.13. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i laureatów konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych.
5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa FA UMCS.

§9

Wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Kapituła Konkursu.

 

Używamy pliki cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies
Akceptuj
x